Gezonde financiën en een vlotte mobiliteit als focus voor het volgende bestuur.

IMG_2187Marc, Kim en Ine in de zetel

Gezonde financiën en een vlotte mobiliteit worden de focus van het volgende bestuur.

LWD wil van Londerzeel een fiere gemeente maken. Volledige transparantie en interactie met burgers, bedrijven en verenigingen zijn daartoe de essentiële hoekstenen. Een gezond financieel beleid is de basis die dat mogelijk moet maken. Meer doen met minder zal de opdracht worden voor de volgende legislatuur. Er zal dan ook creatief moeten worden omgesprongen met de middelen die er zijn. Daarnaast wil LWD Londerzeel opnieuw mobiel maken. Dat start bij een weloverwogen beleid rond ruimtelijke ordening. Met doordachte en samenhangende maatregelen, gebundeld in een masterplan voor mobiliteit, wil LWD de verkeersdoorstroming vlot trekken. Kim Fertinel, Marc Verbruggen en Ine Verret geven hun visie over mobiliteit en financiën in Londerzeel.

Mobiliteit en ruimtelijke ordening gaan hand in hand. Vanuit welke principes vinden jullie dat we moeten vertrekken voor de invulling van de ruimtes in Londerzeel?
Marc: De huidige inbreidingsgebieden moeten eerst aangesneden worden. De ruimte moet stilletjes aan ingenomen worden en niet alles tegelijkertijd. Op die manier komen ook alle generaties aan bod. Aansluitend op die ontwikkeling moeten we telkens de ontsluitingswegen en hun impact op de mobiliteit bekijken. Enkel zo kunnen we een doordacht woon- en mobiliteitsbeleid voeren en rekening houden met alle factoren.

Ine: Mobiliteit wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Als we een gunstig economisch klimaat in Londerzeel willen bereiken, begint dit bij het uitwerken van een uitstekend mobiliteitsplan.

Kim: Daarnaast moeten parallelwegen in de mate van het mogelijke aangevuld worden met KMO-zone. Wat we zeker moeten meenemen in ons globaal mobiliteitsplan is het afrittencomplex Noord en Zuid. We moeten proactief zijn zodat de integratie van dit afrittencomplex vlot kan verlopen.

De wagen is en zal nog zeker heel wat jaren een dominant vervoersmiddel zijn. Parkeren is en blijft een aandachtspunt. Wat is de visie van LWD daaromtrent?
Ine:
Veel mensen nemen graag hun auto om zich te verplaatsen. Het is essentieel om van de dorpskern een autoluwe zone te maken. Als we een globaal parkeerbeleid invoeren, dan kunnen we onze dorpskern beter benutten en veel aantrekkelijker maken. Een aandachtspunt is de communicatie met de handelaars. We moeten ervoor zorgen dat er rond de rand parkeergelegenheid is en dat dynamische signalisatie kan aangeven waar er nog plaats is.

Kim: Onze handelaars moeten nog steeds hun goederen aangeleverd kunnen krijgen. Als we de auto iets meer weren uit het dorp en alternatieve vervoersmiddelen willen stimuleren, dan moeten we zorgen voor goede en juiste infrastructuur. Als we bijvoorbeeld de fiets als vervoersmiddel willen stimuleren, dan zijn er genoeg fietsenstallingen nodig.

Marc: De verbindingsweg tussen de dorpen zoals we die vandaag zien, moet heringericht worden, of we moeten zoeken naar alternatieven. Een van de op te lossen knelpunten is bijvoorbeeld zeker de Watermolenstraat.

“Mensen moeten inspraak kunnen hebben. En niet alleen voor de schijn, maar ook met de oprechte bedoeling om er mee aan de slag te gaan.”

Hoe ziet LWD parkeren in de deelgemeenten?
Kim:
Aan elke school zou er tussen bepaalde uren een “Kiss and Ride” zone moet komen. Daarnaast moeten we op vlak van parkeren compromissen maken. Nieuwe bewoning brengt extra auto’s met zich mee. Hiervoor moeten oplossingen gezocht worden. Maak afspraken rond ondergrondse parkings onder een groot woonblok: zo’n parking kan dan deels gebruikt worden als vaste parking voor de bewoners en deels commercieel worden uitgebaat.

Ine: Een ander idee kan een bewonerskaart zijn, waarbij specifieke plaatsen zijn vrijgehouden voor de handelaars.

Kim: Betalend parkeren in Londerzeel is een heikel punt, maar we gaan erover moeten nadenken. Als we op deze manier kunnen investeren in onze mobiliteit en minder lang moeten stilstaan, dan is dat verantwoord. We kunnen de opbrengsten van dit parkeerbeleid opnieuw investeren in onze mobiliteitsinfrastructuur.

Om even op het fietsen verder te gaan. Marc, we weten dat je een fervent sporter bent. Welke gaten in de fietsinfrastructuur moeten we nog wegwerken?
Marc: Veiligheid voor voetgangers en fietsers moet een prioriteit zijn.  LWD wil zich inzetten voor veilige en dynamisch verlichte wandel- en fietspaden. Maar er is ook nood aan nieuwe fietspaden op de ringweg. Wanneer men fietspaden aanlegt, moet men zorgen dat deze voldoende gescheiden zijn van de weg. En je zou niet over een borduur moet rijden als je op een kruispunt komt. Op de Blauwenhoek is dat bijvoorbeeld heel mooi aangelegd.

Ine: Rond het spoor ligt nu op initiatief van de provincie Vlaams Brabant een fietssnelweg, de F44. Momenteel is het enkel jammer dat het stuk van Malderen daar amper bij betrokken is en daar willen we met LWD werk van maken. Op dezelfde manier moeten we ook Leireken, de F27, kunnen doortrekken tot aan het station van Londerzeel en op de F44 laten aansluiten. Dat zijn zaken waarvoor een visie nodig is op lange termijn.

Marc: Het is onbegrijpelijk dat sommige delen van deze fietsweg nog niet verlicht zijn. Dit zou al jaren geleden moeten gebeurd zijn zodat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen.

In het verleden hebben we bij wegenwerken in Londerzeel centrum veel problemen gekend met verkeersdoorstroming. Hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden?
Ine:
Een duidelijke en eensgezinde communicatie is van cruciaal belang. We hebben op de sociale media gezien dat mensen niet tevreden waren over het feit dat er te weinig communicatie was over de heraanleg van de kruispunten op het traject Linde-Polderbaan. Vooral na de start van de werken ontbrak het aan communicatie. Er moet beter worden nagedacht over de consequenties en hoe daar mee om te gaan om de hinder voor de betrokken partijen, vooral de handelaars en buurt, te beperken. Mensen willen op de hoogte gehouden worden en het is de taak van de gemeente om in deze behoefte te voorzien. Daarnaast moeten mensen inspraak kunnen hebben. En niet alleen voor de schijn, maar ook met de oprechte bedoeling om er mee aan de slag te gaan. Dit lijkt mij een evidentie in een democratie. De beste ideeën komen trouwens vaak van de mensen die er wonen, zij kunnen een situatie meestal zeer goed inschatten.

Mobiliteit verbeteren betekent investeren. En hiermee komen we direct uit bij de gemeentefinanciën. Kunnen jullie wat meer toelichting geven over de principes waarmee LWD naar onze financiën kijkt?
Kim:
Dat is zeker een moeilijk thema en een moeilijke evenwichtsoefening. Aan de kostenzijde zal er zeker nog vet van de soep moeten. We stellen vast dat er weinig tot geen schuldafbouw is geweest. Zolang een belangrijk deel van de inkomsten moeten besteed worden aan het betalen van schulden is er heel weinig budgettaire speelruimte. Het wordt onze eerste taak om de uitgaven te analyseren. Waar kunnen we efficiënter zijn? Wat kost geld en brengt ons niets op?

Ine: Op een bepaald punt zal je beslissingen moeten nemen die niet populair zijn. Je mag de mensen geen kat in een zak verkopen. De financiën staat er niet goed voor, ondanks wat sommige mensen beweren. LWD heeft voldoende ervaring in huis om dit aan te pakken.

We willen vooral meer doen met minder. Wat kan de Londerzelenaar zich daarbij voorstellen?
Ine: We moeten als gemeente focussen op onze kerntaken en op die zaken waarmee we het verschil willen maken en die aansluiten op de realisatie van ons masterplan. We gaan identificeren welke profielen we daarvoor op welke plaats nodig hebben. Wanneer mensen afvloeien door pensionering, dan zullen die functies worden afgetoetst aan die behoefte. Ik wil toch even onderstrepen dat Londerzeel heel competente medewerkers heeft. Maar tegelijk horen we daar ook veel frustratie. We willen ook de digitalisering omarmen. Het kan ons helpen om verscheidene taken vlotter en efficiënter te laten verlopen. En let op, we hoeven daarvoor geen mensen aan de deur te zetten. Dat is iets wat stap per stap bekeken moet worden, met gezond verstand en de durf om beslissingen te nemen.

Kim: Daarnaast kan een subsidieadviseur een ongelooflijke meerwaarde bieden. Iemand die lobbyt, een groot netwerk heeft en weet wat er speelt. Dat hoeft niet noodzakelijk vanuit de politiek te komen. We hebben iemand nodig die subsidies opvolgt en contact heeft met mensen van alle partijkleuren. Iemand die onafhankelijk is en de juiste projecten naar Londerzeel kan krijgen. Er zijn vele projecten waar je subsidies voor kan krijgen en waar we te laat voor zijn, puur omdat we het niet weten. Dat is veel verloren geld. De plannen van de bovenliggende niveaus kan zo’n adviseur analyseren. Daarop kunnen we ons lokale beleidsplan afstemmen om de subsidiëring zo rendabel mogelijk te maken.

Gezonde financiën en de keuzes die we zullen moeten maken, dat kan enkel wanneer we transparant zijn in die keuzes. Hoe gaan we dat invullen?
Kim: Zoals ondertussen al wel duidelijk is, draagt LWD transparantie zeer hoog in het vaandel. In ons programma staan een aantal punten zoals een grote bevraging organiseren, informatierondes… Mensen moeten weten waar we mee bezig zijn.

Ine: We moeten aftoetsen welk gevoel er leeft. Op verschillende plaatsen en lagen. Perceptie kan verschillend zijn, daar moeten we voor opletten.

Marc: Op basis van die informatie zullen we bijsturen waar dit nodig is. Correcte en rechtlijnige informatie verzamelen en daar dan effectief mee aan de slag gaan en terugkoppelen, mensen waarderen dit.

Ine: We staan er financieel niet goed voor en er is nog een lange weg af te leggen. Zeker daarom willen we echt ons best doen om mensen te betrekken en vanaf dag één te communiceren. Dat is eigenlijk een mentaliteit die in LWD zit ingebakken en we  ten volle willen benutten.

C6

 

 

 

Klik hier om door te gaan naar de interviews met onze kandidaten: