Nieuws uit de OCMW-raad

OCMW.JPG
Het jaar 2017 was tot op heden vrij rustig wat ons Londerzeelse OCMW betreft. De verschil­lende diensten blijven het beste van zichzelf geven. Vanuit de loketten werden verschillende mooie projecten verdergezet en uitgebouwd, zo wordt de Buurttafel in Londerzeel centrum vanaf januari 2018 twee keer per maand geor­ganiseerd. Van een succesverhaal gesproken!

En ook nieuwe ideeën zien het leven: momenteel is men volop gestart met ‘Londerzeel aan Zet! Onze buurt van A tot Z’. We lichten u dit graag even toe: de bedoeling is om de leefbaarheid in onze  gemeente op alle mogelijke levensdo­meinen te verhogen opdat elke burger optimaal kan deelnemen aan de samenleving. Hierbij wordt nagedacht over aangepast wonen, sociale netwerken, digitale inclusie, sociale cohesie, mo­biliteit, toegankelijkheid van voorzieningen en publieke ruimte, over de mogelijkheid om zelf zorg te organiseren. Dit zal gebeuren via buurt­gericht werken. Elke buurt heeft immers zijn ei­gen sterktes, groeipunten en noden. Er wordt niet alleen samengewerkt met professionele partners, maar evenzeer belangrijk is de input van Buurtnetwerken. Samen met deze partners zal er dan worden ingespeeld op de diverse noden binnen de buurt en wil men tot een con­creet stappenplan komen met doelstellingen.

LWD vindt dit alvast een geslaagd initiatief en zal de verdere uitbouw ervan dan ook ten vol­le steunen, maar betreurt wel dat er (hopelijk slechts voorlopig) geen aandacht zal gaan naar E-inclusie. Dit heeft onder meer betrekking op het bereiken van die doelgroep die geen toegang heeft tot digitale informatie, waarvan we de grootte en impact op vandaag nog steeds niet mogen onderschatten. Er zijn weliswaar al losse initiatieven, maar een echt beleid hierover dringt zich naar onze mening toch nog op. Tot slot willen we de inwoners van de assisten­tiewoningen en alle bezoekers ook veel genot toewensen aan hun prachtig gerenoveerde cafetaria die inmiddels werd ingehuldigd. Zoals reeds eerder aangegeven is de nakende fu­sie met de adminstratie van de gemeente zowat het belangrijkste nieuws dat er te rapen valt. Deze fusie heeft vooral impact voor de ad­ministratie (personeelsdienst, financiële dienst en secretariaat) en de sociale dienst van het OCMW, die, zoals de kaarten nu liggen, al­licht fysiek zullen worden ondergebracht in het Administratief Centrum in de Brusselsestraat.

Zijn we hier als LWD gelukkig mee? Principieel is het de logica zelve dat beide administraties  versmelten en mekaar in de toekomst versterken.

Op de gemeenteraad hebben we daar ook mee ingestemd. De manier waarop het bestuur dit aanpakt en dit zijn beslag wil laten krijgen zijn natuurlijk totaal wat anders… en daar is LWD he-le-maal niet gelukkig mee. Het staat in de sterren geschreven dat de inte­grale verhuis van de OCMW-administratie – die vandaag de 2 verdiepingen van het secretariaat op de OCMW-campus omvat – een quasi on­haalbare kaart is. Niet alleen zijn de verbouwingen die het AC in de Brusselsestraat daarvoor moet ondergaan ‘te drastisch’ en dus te duur. Bovendien zullen de medewerkers opeengepakt zitten als sardienen in een blik. De gevolgen daarvan zijn op termijn niet te overzien. Alleen al vanuit deze wetenschap is een fysieke samensmelting in deze context totaal uit den boze. Een nog belangrijker punt van voorbehoud gaat voor LWD over het gebrek aan privacy voor de so­ciale dienst van het OCMW. Het kan niet zijn dat de sociaal assistenten hun bezoek gaan moeten ontvangen in 2 of 3 spreekkamertjes die zich bij­na temidden van alle andere diensten bevinden.

LWD pleit ervoor om de sociale dienst van het OCMW, zoals vandaag het geval is, gewoon op het gelijkvloers van het secretariaat op de OC­MW-campus te laten. De noodzakelijke ombou­wkosten van het AC Brusselsestraat worden hierdoor gedrukt en de medewerkers krijgen tegelijk meer  ademruimte. Aansluitend kan de sociale functie verder in alle discretie zijn werk doen, zoals dat van hen wordt verwacht.

Een goed beleid is vaak een kwestie van gezond verstand… en natuurlijk soms ook van wat ervaring.

De gezamenlijke LWD-fracties.