Londerzeel staat op het kruispunt van tal van cruciale beslissingen

Interview met burgemeester Conny Moons

Op het einde van één van die regenachtige najaarsdagen zitten we op veilige afstand van elkaar in de tuin, met een vuurkorf om ons te verwarmen. “Straks hangt de rookgeur weer in mijn kleren” lacht Conny.  Ze ziet er wat vermoeid uit, maar haar hese stem is even vurig als de vlammen in de korf. Het waren voor haar dan ook heftige maanden met weinig slaap.  Er waren de verschillende coronagolven, met momenteel opnieuw een heropflakkering, en ook nog hevige onweders met wateroverlast in enkele straten. Ook aan de balie was het enorm druk. Onze burgemeester runt immers nog steeds haar advocatenkantoor en staat ook zelf regelmatig in de rechtszaal. “Zou ze dit allemaal verwacht hebben toen ze bijna 3 jaar geleden haar eed als burgemeester aflegde?” vraag ik me dan af. Nog voor ik de vraag kan stellen, is Conny me al voor. Het begin van een fijne en intense babbel met een gepassioneerde dame, die onze gemeente als een echte kapitein door stormachtige wateren gidst.

Conny: Als gloednieuw burgemeester stapte ik in januari 2019 bijna letterlijk in een gigantische rollercoaster. Een gezondheidsoorlog meemaken, zoals er in de afgelopen 100 jaar geen meer heeft plaatsgevonden, doe je ook niet alle dagen. En dat terwijl onze gemeente op een kruispunt staat van tal van cruciale beslissingen op het vlak van mobiliteit, wonen, samenleven, welzijn, schoolbeleid, enz.

Soms met vallen en opstaan, maar cruciaal is dat we als coalitieploeg steeds veel vertrouwen in elkaar hadden en nog steeds hebben. In het begin was het zaak om alle dossiers zo snel mogelijk tot ons te nemen, onze aanpak en prioriteiten te bepalen, en dit te vertalen naar een duidelijke visie voor Londerzeel. Deze visie vertaalden we naar een gloednieuw meerjarenplan waarmee we de lijnen voor de komende 5 jaar hebben uitgezet. Als bestuur leggen we bewust onze focus op mobiliteit, veiligheid en samenleving in al zijn facetten, lokale economie en beleving in de dorpskernen. Tevens ontwikkelen we een totaalvisie op de ruimtelijke ordening in de hele gemeente, waarbij we nu al vooruit kijken naar de verre toekomst.    

Ik heb de indruk dat het niet enkel bij plannen bleef. Ik herinner me nog levendig de tevredenheid van onze brandweermannen en -vrouwen dat ze eindelijk zicht kregen op een nieuwe kazerne.  Ze zaten immers al jaren in een verouderd en veel te klein gebouw.

Je startte aan het hoofd van een nieuwe beleidsploeg. Hoe hebben jullie dit aangepakt?

Dat klopt. De ontwikkeling van KMO-zone “Eeckhout” langs de A12 – ter hoogte van de terreinen van de firma Stone – greep ik aan om verschillende puzzelstukken in elkaar te laten vallen. Niet enkel was dit de uitgelezen kans om kleine en middelgrote zelfstandigen uit onze gemeente de kans te geven om hun levenswerk verder vorm te geven op Londerzeelse bodem. Daar zag ik ook een ideale uitvalsbasis voor een nog performantere brandweer, die via de A12 onmiddellijk naar alle richtingen kan uitrukken. Zo overtuigde ik de brandweerzone om prioritair te investeren in deze hervestiging. De procedure loopt om hier binnenkort de eerste schop in de grond te steken.

Toch zijn blijkbaar niet alle buren er gerust in. Wat zegt u tegen zij die vrezen voor overlast door deze nieuwe industriezone?

Ten eerste voorzien we een groene buffer rond de KMO-zone, waardoor deze in harmonie met de naburige woonwijken kan ingebed worden. Daarnaast plaatsen wij de ontwikkelaar voor zijn verantwoordelijkheid om een adequate verkeersafwikkeling te garanderen. De bestaande ventweg dient te worden doorgetrokken tot aan de Mechelsestraat om zo de verkeersdrukte in de Kerkhofstraat, de wijkomgeving Acacialaan en Pilatusveld, alsook het begin van de Mechelsestraat te verminderen. In principe start midden 2023 de ontwikkeling van de verkeerswisselaar Londerzeel-Zuid. De Kerkhofstraat zal dan voor jaren afgesloten worden en dit is voor ons de ideale kans om deze minder mooie toegangsweg naar onze gemeente een volledige facelift te geven.  Via een aangename en verkeersveilige inrichting maken we van de straat een waar visitekaartje voor onze gemeente.

Nu je het over wegenwerken hebt, daar mankeert het zeker niet aan in Londerzeel.  Denk maar aan de Linde, Ursene, Drietorenstraat en Watermolenstraat.

Het is een doelbewuste keuze om deze straten na de noodzakelijke rioleringswerken op te waarderen en verkeersveiliger te maken. Zo maken we van een deel van de Drietorenstraat een fietsstraat en denken we eraan om de smalle Watermolenstraat definitief om te vormen tot een éénrichtingsstraat. We vernieuwden het fietspad in de Linde en voerden – na een succesvol proefproject in 2020 – een parkeerverbod in tijdens de spitsuren waardoor de verkeersdoorstroom nu veel vlotter verloopt.  

En dan heb je ook nog plannen om de kasseien in het dorpscentrum te vervangen en het Heldenplein anders in te richten?

De herwaardering van de dorpskern in Londerzeel Centrum is een verkiezingsbelofte die we snel willen waarmaken. We hebben inmiddels een mastervisie klaar voor de komende 30 jaar. Zo maken we het centrum aantrekkelijker zodat mensen van binnen en buiten de gemeente met plezier naar onze lokale handelaars blijven komen. Ook laten we de bewoners meer genieten van groene plekken. Het aanpakken van de onveilige kasseien is daarbij een must. Ideaal hadden we tegelijkertijd ook de riolering vernieuwd, maar het vorige bestuur had hier nog geen concrete stappen in gezet. In 2019 hebben wij onmiddellijk een subsidiedossier ingediend bij Aquafin/VMM. Maar je moet weten dat het gemiddeld zo’n 7 jaar duurt vooraleer alles rond is en de werken effectief kunnen starten. Zolang wachten is duidelijk geen optie! In samenspraak met de bewoners en handelaars gaven we de aannemer opdracht om de werken begin volgend jaar uit te voeren in een strikte doorlooptijd van 6 weken, waarbij het dorp te voet steeds volledig bereikbaar blijft. Aansluitend vergroenen we ook het Heldenplein en ontharden we de Ursulinenstraat. Zo maken we de omgeving rond Virgo veel veiliger voor de honderden scholieren die daar dagelijks passeren.

Veel focus op Londerzeel-Centrum dus.  En wat met de deelgemeenten?

Ook die vergeten we uiteraard niet. Basis van alles is ons streven naar kernversterking, met een concentratie van bebouwing in onze dorpskernen. Enkel zo kunnen we de toenemende woonbehoeften verzoenen met het behoud van open ruimte buiten deze kernen. In elke kern zorgen we – zoals gezegd – voor een ‘groene long’. Voor Sint-Jozef mikken we bijvoorbeeld op de tuin van de pastorie en in Malderen willen we de groene ruimte achter de technische dienst benutten. In Steenhuffel dorp willen we ook de krakkemikkige platines aanpakken. Deze zijn op minder dan 10 jaar na de rioleringswerken al op veel plaatsen kapotgereden. Dit toont trouwens aan dat de heraanleg van de kasseien in Londerzeel-Centrum zeker geen verloren kost is.

Laten we het over een ander thema hebben: Zowel in 2020 als in 2021 werd Londerzeel al enkele keren opgeschrikt door straatgevechten met (hang-)jongeren. Hoe antwoordt u op het onveiligheidsgevoel dat hierdoor ontstaat bij onze dorpsgenoten?  

Ik kan dit zeker begrijpen maar wil oproepen om dergelijke voorvallen met de nodige nuchterheid te bekijken. We zien zo’n amokmakers soms ook opduiken in en zich verplaatsen tussen de andere gemeenten van de KLM-zone. Telkens grijpt onze politie snel en doelgericht in. Ik ben ervan overtuigd dat deze problematiek kadert in een bredere maatschappelijke evolutie. De sociale media spelen gretig in op de bezorgdheden van mensen, waarbij nuance al snel overspoeld raakt door kreten en slogans.

Wij willen dit op structurele wijze aanpakken. Zo kozen we als eerste gemeente in de wijde regio voor de oprichting van een specifieke dienst ‘samenleving’. Zo blijft het niet enkel bij een kortetermijnreactie op bepaalde incidenten, maar pakken we doelgericht de onderliggende maatschappelijke evoluties aan. Hierbij focussen we proactief op zowel samenlevingsvraagstukken, integrale veiligheid, sociale cohesie als integratie van nieuwe inwoners. De zopas aangeworven ambtenaar van de nieuwe dienst lanceerde al eerste acties op het vlak van het aanleren van de Nederlandse taal als hefboom naar een goede integratie.

Nadat Conny nog wat extra hout in de vuurkorf gooide, gaat haar gsm. Schepen Els Van den Broeck belt haar met een update van 3de prik voor de bewoners van WZC Herfstvreugde. En zo komen we als vanzelf op de pandemie die sinds maart 2020 het leven op aarde fameus door elkaar schudde. Wat betekende dit voor een burgemeester?

Het is moeilijk te vatten hoeveel werk dit voor een lokaal bestuur betekende, zowel voor als achter de schermen. Ik wil daarom graag nog eens een grote pluim op de hoed steken van onze gemeentelijke medewerkers. Zij werken al maanden hard en zeer eendrachtig om ons – ik besef het – vaak streng beleid mee vorm te geven. Deze strakke en consequente koers heeft ons geen windeieren gelegd. Londerzeel heeft het tot op heden, zelfs bij de start van een vierde golf, goed gedaan wat betreft de cijfers. En dat willen we blijven aanhouden totdat we onze vrijheid eindelijk terugkrijgen.

Beschouw je dit dan als een verloren periode in deze legislatuur?

Het zal je misschien verbazen, maar zeker en vast niet!  Corona zette onze gemeentelijke administratie op scherp. Het deed medewerkers stijgen tot het toppunt van hun kunnen en bracht ons inzichten inzake het consequenter inzetten van personeel. We wijzigden interne projectstructuren. Dit is iets wat u als burger niet direct zal merken, maar wat ongetwijfeld een positieve invloed zal blijven hebben op de kwaliteit van de dienstverlening.

Daarnaast was ook de verbondenheid en de hulp van de vele vrijwilligers hartverwarmend. Ik moet bekennen dat dit me meermaals – zeker bij momenten van vermoeidheid – tot tranen toe bewogen heeft. Dergelijke momenten doen me stilstaan bij de echte zin van het leven… 

Ben je nu al bezig met de periode na corona? Hoe zie je de relance na de beperkende maatregelen?

Naast de maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen, hebben we steeds ingezet op flankerende maatregelen om het welzijn van de Londerzelenaren te ondersteunen. Dit zowel ten behoeve van de bewoners als van de handelaars die moeite hebben om hun zaak overeind te houden. Zo legt de dienst Economie, onder leiding van schepen Veerle Pas en met de inzet van een specifieke handelscoach, de laatste hand aan ons detailhandelsplan. Dit zal onze middenstand meer zuurstof geven. Samen met VOKA werken we aan de modernisering van de bestaande industriezone Noord, waarbij we streven naar een verbetering van aantrekkelijkheid en bereikbaarheid.

We zetten natuurlijk niet enkel in op economie. We ondersteunen ook de verdere doorstart van het verenigingsleven, denk maar aan de toestemming voor Chiro Klaas om met ABC-TD één van de eerste grote post-corona fuiven in de omgeving te kunnen organiseren. Ook willen we onze inwoners een betere kunst- en cultuurbeleving aanbieden.  De plannen om de vroegere OCMW-campus om te bouwen tot een cultuursite annex bibliotheek bevinden zich in een concretiseringsfase. We betrekken ook het aanliggende gebied tussen Mechelsestraat, Van Esbroeckstraat en Meerstraat in onze totaalvisie. We creëren ‘tuinen van verbinding’, waarmee we volop inzetten op fietsers en voetgangers en hen de mogelijkheid bieden om vanuit het dorp verbonden te zijn met groene ademruimtes.

Ik merk wel dat de heropstart van feesten en evenementen na zoveel maanden ‘lockdown-rust’ soms tot spanningen leidt. Daarom hebben we een structureel en consequent evenementenoverleg opgericht, waarbij we de koppeling maken tussen wijkwerking en gemeentelijke burenbemiddeling. Iets wat zeer succesvol is en waarmee we al plaatselijke frustraties hebben kunnen wegwerken. We voorzien een transparante communicatie over deze werking, zodat inwoners hier een éénduidig zicht op krijgen.

Tenslotte wil ik ook nog vermelden dat we verder inzetten op ons plan om tot verkeersveiligere schoolomgevingen te komen. Dit kadert in ons algemeen plan voor herstel van voet- en fietspaden en asfalteringswerken. Dit bestuur is het eerste ooit dat werk maakte van dergelijk éénduidig plan.

Dit gesprek leerde me alvast dat corona de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van onze burgemeester niet kon aantasten. Zij blijft haar bestuursploeg inspireren en motiveren om elke dag het beste van zichzelf te geven om onze inwoners doorheen de gezondheidscrisis te leiden. En om tegelijkertijd te blijven timmeren aan het Londerzeel van de toekomst. Stap voor stap op weg naar een nog warmere en dynamischere gemeente.

En wanneer ik de tuin van de burgemeester verlaat, ruik in onmiddellijk dat er een sterke rookgeur in mijn kleren hangt. Nog veel meer blijft echter het enthousiasme van Conny hangen in mijn hoofd. Bedankt alvast voor deze inspirerende babbel!