Integrale veiligheidsambtenaar en gemeenschapswacht als volgende stap in het integraal veiligheidsplan van de gemeente Londerzeel

28 februari 2020. Naar aanleiding van verschillende gebeurtenissen de afgelopen maanden, is het College van Burgemeester en Schepenen, in samenwerking met meerdere partners en experten, gestart met het uitwerken van een integraal veiligheidsplan.  Nadat op de laatste gemeenteraad in dit kader al een aanpassing van de GAS-boetes werd goedgekeurd, neemt het bestuur nu een volgende maatregel.

Burgemeester Conny Moons (LWD) legt uit: “De problemen met jeugdige ordeverstoorders hebben geleerd dat enkel optreden na vechtpartijen, diefstallen of andere problemen, geen structurele oplossing vormt.  Hoewel de lokale politiezone doortastend optrad en snel bepaalde daders kon identificeren en oppakken, moesten we tot onze grote frustratie vaststellen dat de rechter hen enkele uren later opnieuw liet gaan wegens plaatsgebrek in een jeugdinstelling.  We kunnen dan ook stellen dat dergelijk optreden vooral helpt bij het wegnemen van de symptomen, maar dat het de fundamentele oorzaken van het ontspoorde gedrag van bepaalde daders niet aanpakt.

Nu volgt een nieuwe stap, met name de aanwerving van een gemeentelijk ambtenaar bevoegd voor enerzijds inburgering- en integratie en anderzijds integrale veiligheid (niveau B4-B5).  Het gemeentebestuur maakt hiervoor het nodige geld vrij in haar budget.  Door dat laatste deel van het takenpakket zal de nieuwe ambtenaar hiermee deel uitmaken van de speciaal opgerichte veiligheidscel van de gemeente. Het takenpakket omvat in eerste instantie preventie, oa. het verder concretiseren van het integraal veiligheidsplan samen met diverse actoren zoals de scholen, welzijn, jeugd, politie, parket enz.  Daarnaast zal deze ambtenaar ook een gemeenschapswacht aansturen. Ook dat laatste is een nieuwe functie die wordt voorzien! Deze gemeenschapswacht zal een brug vormen tussen alles wat er leeft op straat (alle vormen van overlast, onder welke vorm ook) en enerzijds de wijkagent en tegelijk ook de integrale veiligheidsambtenaar. Laat ons zeggen dat dit voor Londerzeel geheel vernieuwend is. Deze man/vrouw moet voor elke burger een aanspreekpunt kunnen zijn en tegelijk een ontmijnend effect hebben bij overlast door te praten/bemiddelend op te treden waar nodig. Kortom, iemand die zichtbaar is en Londerzeel door en door kent. We hopen zo ook nog korter op de bal te kunnen spelen.

Op deze wijze versterken we onze mogelijkheden om het onveiligheidsgevoel bij heel wat inwoners weg te nemen. En breiden we onze impact uit op de onderliggende factoren die mee aanleiding kunnen geven tot problematisch gedrag. Dat is wat de Londerzelenaar van ons als bestuur verwacht” besluit de burgemeester.

foto JHW