Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd

De gemeenteraad en de OCMW-raad van Londerzeel hebben op dinsdag 17 december 2019 het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 goedgekeurd.

Ieder stads-, gemeente- en OCMW-bestuur moet om de zes jaar een meerjarenplan opstellen. Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan voor de komende zes jaren.

Geen besparingen, middelen worden efficiënt ingezet

Het bepalen van de beleidskeuzes en het uitzetten van krachtlijnen, rekening houdende met de verschillende beleidsdomeinen waarin Londerzeel actief is (zoals zorg en welzijn, ouderenzorg, milieu, omgeving, veiligheid, onderwijs) was een sinecuur en doordacht werk. Aangezien de financiële middelen van Londerzeel niet onbeperkt zijn, moesten er keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden. Bijkomend dienden maatregelen genomen te worden die een antwoord boden op de huidige en toekomstige lokale maatschappelijke behoeften en uitdagingen.

Er worden geen specifieke besparingen doorgevoerd. De beschikbare middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet over de verschillende domeinen heen. Dit is heel bijzonder rekening houdend met de uitermate precaire financiële toestand waarin Londerzeel verkeert. De gemaakte keuzes uit het verleden kennen nu pas hun weerslag. De financiële ademruimte is heel beperkt, maar weerhield het gemeentebestuur niet om met de beperkte middelen zo creatief en efficiënt mogelijk aan de slag te gaan.

Londerzeel is ambitieus

Het meerjarenplan van Londerzeel is een ambitieus meerjarenplan waarbij het welzijn van de burger, in al zijn facetten, centraal staat. De gemeentelijke organisatie wordt verder uitgebouwd tot een klantvriendelijke, dynamische interactieve en transparante organisatie. Zo zal onder andere het werken op afspraak veralgemeend worden ingevoerd.

Er is aandacht voor het behoud van het landelijke, levendige en groene karakter van Londerzeel. Projecten zoals het opmaken en uitvoeren van een doordacht mobiliteitsplan en het aanleggen van fietsverbindingen dragen hiertoe bij. Door het anders indelen en het toegankelijker maken van de dorpskernen, het voorzien van een bijkomende groene zone en een hondenspeelweide per dorpskern wordt ook getracht de lokale handel te stimuleren.

In dit meerjarenplan ligt ook het accent op duurzaamheid. Londerzeel investeert in bewustwording, in onderzoek naar het winnen van duurzame energie op eigen terrein en in een performant afvalbeleid, waarbij een zeer strenge houding ten aanzien van sluikstort wordt gehanteerd. Opvallend hierbij is dat de kasseien in het centrum van Londerzeel in hun oorspronkelijke allure worden hersteld. De kasseien worden verwijderd, afgezaagd, teruggeplaatst en de voegen worden opnieuw gevoegd. Ook de platines in Steenhuffeldorp worden hersteld.

Het goedgekeurde meerjarenplan legt ook de nadruk op het bij elkaar brengen van mensen en dit in samenwerking met de inwoners en de verenigingen. Onder andere het toerismebeleid krijgt meer vorm, ontmoetingsruimten en een vrijetijdssite worden gerealiseerd. Voorts wordt het vrijwilligersbeleid verder uitgebouwd, de Assistentiewoningen Eikenhof worden gerenoveerd en aangepast aan de hedendaagse behoeften, een Huis van het Kind als centraal aanspreekpunt voor diverse kinderthema’s wordt opgestart en er wordt gezocht naar een geschikte ruimte en naar partners voor het oprichten van een kinderboerderij.

Londerzeel is immers een Vlaamse, solidaire en toegankelijke gemeente waarbij een goede inburgering en integratie in één adem kunnen worden genoemd. Londerzeel houdt rekening met de toekomst en gaat over tot de aanwerving van een integratieambtenaar die de taak heeft, over de diverse domeinen heen, mensen met mekaar te verbinden, gelijke kansen en rechten voor alle inwoners te realiseren en nog zoveel meer.
De Gemeente Londerzeel maakt heel wat middelen vrij voor hun meest kwetsbare inwoners.

Voor het gemeentebestuur is de veiligheid van alle inwoners prioritair. Overlast is in geen enkele vorm of mate acceptabel. Om deze reden staat de aanwerving van een handhavingsambtenaar en/of gemeenschapswacht op de agenda. Deze medewerker zal op een daadkrachtige wijze de verbinding vormen tussen de inwoners en bezoekers enerzijds én de gemeentelijke diensten en de lokale politie anderzijds. Het openbaar cameranetwerk wordt vernieuwd en uitgebreid en er zal voor de volle honderd procent meegewerkt worden aan de lokale acties van het zonaal veiligheidsplan.

Ook het onderwijs krijgt de nodige aandacht in dit meerjarenplan. Londerzeel gaat voor een nog meer kwaliteitsvol onderwijs, zowel op vlak van pedagogie als omkadering.

Straatbeeld van Londerzeel wijzigt

Door het realiseren van een vrijetijdssite op de voormalige OCMW-campus, waarbij de Bibliotheek en De Academie Londerzeel worden geïntegreerd in de site, het toegankelijker en attractiever maken van de dorpskernen en het bevorderen van de mobiliteit voor voetgangers en fietsers, het verduurzamen van ons patrimonium, het uitvoeren van de noodzakelijke wegeniswerken zoals het herinrichten van de Drietorenstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat en het herinrichten van het gevaarlijke verkeerspunt Zwaluwstraat/Steenhuffelstraat, zal het straatbeeld van Londerzeel de komende jaren enorm veranderen.

Ook projecten zoals het aanleggen van fietsverbindingen, het verdwijnen van de brandweerkazerne in Londerzeel centrum naar een nieuwe locatie langsheen de A12, het creëren en verder uitbouwen van ontmoetingsruimten en een meer doordacht ruimtelijke ordening en planning van onze open ruimte via een toekomstgericht en legislatuur overschrijdend kernverdichtingsbeleid zullen Londerzeel een nieuwe aanblik bezorgen.

Gemeentebelastingen worden niet verhoogd, reglementen werden geoptimaliseerd

Goed nieuws is dat de gemeentebelastingen niet verhoogd worden. De verschillende belasting- en retributiereglementen werden wel geoptimaliseerd en indien nodig werden ze bijgestuurd. In sommige gevallen leidt dit tot een tariefverhoging.

Bijkomend werden een aantal nieuwe belastingen ingevoerd, meer bepaald een belasting op logies met het doel het toerismebeleid verder te kunnen uitwerken en het bestaande waardevolle patrimonium in stand te houden. Ook werd een belasting ingevoerd op de waardevermeerdering van onroerend goed naar aanleiding van een bestemmingswijziging. Een dergelijke bestemmingswijziging vergt infrastructurele noden die bijkomende kosten teweegbrengen.

Een zeer verdienstelijke poging wordt ondernomen om de ‘verappartementisering’ tegen te gaan door de bestaande belasting in functie van de aard van de bouw (in geval van groepswoningbouw en meergezinswoningen) per woonentiteit van 1.000 euro te verhogen naar 6.000 euro. De bouwdruk ligt zeer hoog. Echter, met de bestaande woonprojecten in het verschiet, mag verondersteld worden dat het aantal bijkomende appartementen meer dan voldoende is zodat extra bouwinitiatieven kunnen getemperd worden. Het gemeentebestuur wil dat Londerzeel een groene en landelijke gemeente blijft.

Cijfermateriaal

  • de ontvangsten van Gemeente en OCMW Londerzeel worden geraamd op 33,5 miljoen euro per jaar; de uitgaven 29,2 miljoen euro per jaar.
  • het totale bedrag van de investeringen voor de 6 jaren bedraagt 21 miljoen euro.
  • de voorziene nieuwe leningen bedragen 13,5 miljoen euro en 20,2 miljoen euro oude leningen worden afgelost.
  • het percentage aan schuldafbouw is de komende 6 jaren quasi identiek in vergelijking met de voorgaande 6 jaren:
  • voorbije 6 jaren: 14,6 miljoen euro aan aflossingen en 7,8 miljoen euro nieuwe leningen
  • komende 6 jaren : 20,2 miljoen euro aan aflossingen en 13,5 miljoen euro (geraamde) nieuwe leningen
  • percentsgewijs en berekend over de volledige 6 jaren voor zowel de voorbije 6 jaren als de komende 6 jaren: 17% schuldafbouw ten aanzien van de resterende schuld.